Nasze cele

Drukuj

Główne cele statutowe Fundacji to:

1. poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, samotnych i ich rodzin,

2. prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej,

3. organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji,

4. udzielanie pomocy materialno - bytowej,

5. prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej,

6. integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych,

7. organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki,

8. prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki,

9. działalność edukacyjna i oświatowa,

10. ochrona przyrody i zwierząt,

11. działanie przeciw bezdomności i bezrobociu,

12. przeciwdziałanie patologiom społecznym,

13. ochrona dziedzictwa narodowego,

14. wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa.

Na obecną działalność Fundacji składa się działalność nieodpłatna, która obejmuje:

1. finansowanie czynszów i innych opłat zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo – pielęgnacyjnych, finansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek, aparatury diagnostycznej i innego wyposażenia dla zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo pielęgnacyjnych, transportu (medyczny) chorych i niepełnosprawnych, zakupu i dystrybucji sprzętu ortopedycznego dla osób potrzebujących, dożywiania, udzielania zapomóg i wsparcia finansowego osobom wymienionych w § 8,

2. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych po udarach i urazach,

3. świadczenie pomocy pielęgniarskiej,

4. świadczenie pomocy lekarskiej, wspierania i prowadzenie opieki paliatywnej,

5. szkolenia bezrobotnych (szeroko rozumiane, nie tylko ściśle zawodowe, również psychologiczne np. z autoprezentacji),

6. współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i  zagrożoną uzależnieniami,

7. zagospodarowanie terenów zieleni w celu ochrony środowiska, przyrody oraz utrzymanie we właściwym stanie krajobrazowym,

8. konserwacja i ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

oraz działalność odpłatna, która obejmuje:

1. zakładanie i prowadzenie szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych,

2. prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych,

3. prowadzenia schronisk dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną,

4. organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji,

5. świadczenia usług przez podopiecznych Fundacji w zakresie sprzątania, budownictwa i gastronomii,

6. prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę;

7. prowadzenie gospodarstw rolnych i produkcja artykułów spożywczych.

Wszystkie nasze działania w chwili obecnej nakierowane są na szeroko rozumianą „pomoc potrzebującym” czyli osobom szczególnie narażonym na wykluczenie. Są to zarówno osoby starsze, chore (również osoby w stanach terminalnych i paliatywnych), którym staramy się zagwarantować godny schyłek życia i ograniczenie cierpień związanych z chorobą,  jak i np., skazani, którym chcemy zapewnić godny i w pełni uprawniony powrót do wolnościowej rzeczywistości.

Staramy się łączyć te dwa działania, czyli pomagać osobom starszym poprzez wspieranie grup, które mogą im takiej pomocy udzielać (m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży), a w przyszłości edukować innych, swoją postawą wpływając na zmianę postrzegania np. osób starszych czy grup wykluczonych np. skazanych – poprzez docenienie wkładu pracy jaki wnieśli w swój proces resocjalizacji oraz pomoc jaką niosą innym potrzebującym w tym osobom starszym.

Można więc powiedzieć, że naszym głównym celem jest wspieranie procesu synergii jaki powstaje na styku pomocy osobom starszym i osobom skazanym czy po prostu wykluczonym. Integracyjna pomoc każdej z tych grup generuje większy zysk społeczny niż niesienie pomocy każdej z tych grup indywidualnie.

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie